Pracovná zdravotná služba - Všeobecný lekar pre dospelých - VH Medic

Prejsť na obsah

Pracovná zdravotná služba

MOHLO BY VÁS ZAUJAŤ
V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa venujeme vykonávaniu lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci 1. a 2. rizikovej kategórie, alebo ak to vyžadujú osobitné predpisy.

Rozsah lekárskej prehliadky je daný Vestníkom MZ SR ročník 64 čiastka 29-38 z 2.11.2016 na základe rizikových faktorov, ktoré sú uvedené na lekárskom posudku vyplnenom zamestnávatelom (zamestnanec si prinesie vlastný vyplnený posudok, kde zamestnávatel uvedie faktory práce, rizikovú kategóriu, prácu podľa osobitných predpisov).

Medzi najčastejšie lekárske prehliadky pre jednotlivé kategórie patria:
Práca so zobrazovacími jednotkami (práca s PC) : nevyžaduje žiadne vyšetrenia u špecialistov okrem očného, v prípade, že lekárska prehliadka odhalí zlý zrak

Vedenie motorového vozidla: Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla sk B do 65 rokov zákon nevyžaduje. Ak ide ale o profesionálneho vodiča z povolania vtedy sa riadime cestným zákonom a je nutné realizovať nasledovné vyšetrenia.

  • základné vyšetrenie: - anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
  • kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a orientačného neurologického vyšetrenia,
  • elektrokardiografické vyšetrenie,
  • očné vyšetrenie vrátane vyšetrenia perimetra u očného lekára,
  • otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického vyšetrenia u ORL lekára,
  • psychologické vyšetrenie špecialistom s certifikovanou pracovnou činnosťou v odbore dopravná psychológia,
  • laboratórne vyšetrenia - krvný obraz, biochémia, sedimentácia,
  • kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.

Práca v SBS: rozsah lekárskej prehliadky pre výkon práce v SBS je daný vyhláškou 33/2006 Z.z. ktorá je platná od 31.1.2006. Jej súčasťou je okrem lekárskej prehliadky na zdravotnú spôsobilosť aj psychologické vyšetrenie u psychológa so špecializáciou v obore klinická psychológia.  

Bulharská 72 / Trnávka
821 04  Bratislava - Ružinov
+421 2 436 318 61
valer.husarovic1@gmail.com
Copyright 2023 © All rights reserved VH Medic, s.r.o.
Návrat na obsah